ReLEx smile

Synkorrigering
med minimalt ingrepp

Att se är att leva

Ögonen är våra allra viktigaste sinnesorgan. Den mänskliga hjärnan får över 80 % av all information via synen. Ögonen är vårt fönster mot omvärlden. Att se är att känna igen. Att se är att uppleva. Att se är oberoende och frihet. Att se är att leva.

Mer än hälften av världens befolkning behöver glasögon eller kontaktlinser för att kunna se bra. Många upplever det dock som störande att behöva ha synhjälpmedel, både i arbetet och på fritiden.

Tänk att bara kunna se. Utan glasögon eller kontaktlinser. Utan några som helst synhjälpmedel. Detta är nu möjligt för allt fler människor tack vare den medicinska och tekniska utvecklingen. Under de senaste årtiondena har man forskat kring och gjort kliniska tester av metoder för att korrigera brytningsfel. De har blivit ett viktigt alternativ till de traditionella korrigeringsmetoderna som glasögon och kontaktlinser.

ReLEx® smile är den nya lasertekniken från Carl Zeiss för varsam korrigering av synfel. Behandlingsmetoden innebär ett minimalt ingrepp som kombinerar de omfattande erfarenheterna av och den överlägsna säkerheten hos traditionella synkorrigeringstekniker med innovativa fördelar, hög precision och märkbart mindre obehag under själva behandlingen.

Olika fokus –
Typer av synfel

Det mänskliga ögats fysiska/optiska principer är desamma som för en kamera. Hornhinnan och linsen har samma funktion som kameralinsen. De samlar ihop de parallella infallande ljusstrålarna och bestämmer fokusavståndet. I ett öga med normal syn fokuseras ljusstrålarna så att fokuspunkten hamnar precis på näthinnan. Resultatet blir en tydlig och skarp bild. Denna överförs sedan via
synnerven till hjärnan.

Närsynthet är det vanligaste synfelet i världen. Närmare hälften av världens befolkning är – i varierande grad – närsynta. Hos närsynta personer är ögat för långt i förhållande till brytningsförmågan. När ljusstrålarna bryts i hornhinnan och linsen hamnar fokuspunkten framför näthinnan. När ljusstrålarna väl träffar själva näthinnan är de redan på väg att spridas. Bilden på näthinnan blir ofokuserad. Föremål på långt avstånd ser suddiga ut, medan föremål hamnar i fokus och blir skarpa på mer eller mindre nära håll, beroende på hur kraftigt synfelet är.

Hos översynta personer är ögat för kort i förhållande till brytningsförmågan. När ljusstrålarna bryts i hornhinnan och linsen hamnar fokuspunkten bakom näthinnan. En suddig bild skapas på näthinnan eftersom strålarna ännu inte har fokuserats när de når dit. Upp till en viss ålder kan man kompensera för denna försämrade brytningsförmåga genom att linsens form förändras (ackommodation). Beroende på hur översynt man är blir föremål på nära håll, eller ibland även på längre håll, inte skarpa.

Hos personer med astigmatism är hornhinnans krökning ojämn. När ljuset bryts skapas därför flera fokuspunkter. Föremål både på nära och långt håll ser sneda eller förvrängda ut. Astigmatism kan vara det enda synfelet eller förekomma samtidigt som översynthet eller närsynthet.

 Normal syn (emmetropi)
När ljusstrålarna bryts i hornhinnan och linsen hamnar fokuspunkten precis på näthinnan. Föremål både på nära och långt håll blir skarpa.

Närsynthet (myopi)
När ljusstrålarna bryts i hornhinnan och linsen hamnar fokuspunkten framför näthinnan. Föremål på långt avstånd hamnar utanför fokus. Föremål på nära håll ser skarpa ut. Avståndet är olika beroende på graden av
närsynthet.

Översynthet (hyperopi)
När ljusstrålarna bryts i hornhinnan och linsen hamnar fokuspunkten bakom näthinnan. Beroende på hur översynt man är kommer föremål på nära håll, eller ibland även på längre håll, att bli oskarpa.

Astigmatism
Hornhinnans ojämna krökning gör att ljusstrålarna bryts upp i många fokuspunkter och inte bara en. Beroende på hur kraftig astigmatism man har blir föremål både på nära och längre håll sneda och förvrängda.

Ett liv utan glasögon –
Olika behandlingsalternativ med laser

Laserkirurgi för korrigering av brytningsfel blev en väl etablerad teknik, både inom forskning och behandling av patienter, i mitten av 1980-talet. Grundprincipen för alla metoder är att man använder laser för att forma hornhinnans yttersta skikt så att fokuspunkten för det samlade infallande ljuset hamnar precis på näthinnans yta och inte framför eller bakom den.

De första behandlingsmetoderna, PRK och LASEK, innebar att det yttre skyddande lagret (epitelet) på hornhinnan togs bort manuellt innan laseroperationen påbörjades. Det resulterade ofta i smärtor efter operationen och mycket långsam förbättring av synskärpan. Därför utvecklades sedan lasertekniker som innebar att man skapade en hornhinneflik (LASIK och Femto-LASIK). Man använder sig av ett mekaniskt skärverktyg (mikrokeratom) eller en femtosekundlaser för att skapa en tunn flik av hornhinnan, endast 120 mikrometer tjock. Man skär ut nästan en hel cirkel (270°) i hornhinnans övre lager. Fliken viks sedan bakåt som ett omslag på en bok. Därefter tas delar av den exponerade hornhinnevävnaden bort med en excimerlaser i ett separat behandlingssteg. Ju större synfel, desto mer vävnad måste tas bort. I det sista behandlingssteget viks hornhinnefliken tillbaka till sitt ursprungsläge.

Den växer sedan fast på sin vanliga plats under de följande veckorna och månaderna. Nackdelen är att fliken kan rubbas eller till och med rivas loss om man gnider sig i ögonen eller vid annan fysisk kontakt efter operationen.

Principen för ReLEx® smile: Femtosekundlasern VisuMax® är en högprecisionslaser som skär ut en liten linsformad skiva innanför den intakta hornhinnan. Skivans storlek och form bestäms av hur kraftigt synfel som ska korrigeras. Den lilla skivan tas sedan ut genom hornhinnan via ett minimalt snitt som bara är några millimeter långt. Till skillnad från tidigare tekniker måste man inte längre vika bak en bit av hornhinnan. Man skär inte ut någon flik, snittet är minimalt och de yttre skikten av hornhinnan förblir mer eller mindre intakta. Allt tack vare en känslig, exakt och behaglig behandlingsmetod.

Minimalt ingrepp – ingen flik skärs ut
Fördelar med ReLEx smile

Under senare år har nya diagnos- och behandlingsmetoder med minimala ingrepp satt nya standarder inom den moderna medicinen. Dessa så kallade minimalinvasiva
tekniker innebär oftast ett minimum av obehag för patienten. Carl Zeiss har med sin ReLEx® smile-metod utvecklat en ny teknik för minimalinvasiv laserkorrigering
av synfel. Denna innovativa behandlingsteknik har flera fördelar:

Behandling utan flik
• Ingen hornhinneflik som ska vikas tillbaka
• En linsformad skiva skärs ut innanför den intakta hornhinnan
• Ett minimalt snitt görs som bara är några millimeter långt (80 % kortare snitt än med LASIK och Femto-LASIK)
• Hornhinnans skyddande skikt (epitelet) kan bevaras nästan helt intakt och stabiliserar hornhinnans ytterskikt (Bowmans membran)
• Maximalt antal hornhinnenerver som svarar för reglering av tårflödet bevaras intakta
• Praktiskt taget smärtfritt både under och efter ingreppet

Hela behandlingen utförs med femtosekundlaser

• Högprecisions femtosekundteknik
• Enastående förutsebart resultat, även vid svår myopi (> -7,00 D)
• Anatomiskt utformat kontaktglas utan onödigt tryck på hornhinnan
• Inget synbortfall under behandlingen
• Ljudlös och luktfri behandling
• Stabilisering av synskärpan oftast inom 14 dagar

Behandling i ett steg
• Hela laserbehandlingen sker i ett enda steg
• Inget byte av utrustning under operationen
• Snabbt ingrepp

Exakt och känslig behandlingsform
VisuMax femtosekundlaser

Vid ReLEx-ingreppet används Carl Zeiss specialutvecklade lasersystem VisuMax® femtosekundlaser. Systemet har redan vid Femto-LASIK-kirurgi imponerat både patienter och läkare med sin sofistikerade teknik, precision och tillförlitlighet. ReLEx med användning av VisuMax ger nu en precision ned till närmaste mikrometer när man skär ut den linsformade skivan innanför den intakta hornhinnan.

Femtosekundlaser är en högprecisionsteknik som ger en riktad korrigering av synfelet och lämnar omgivande hornhinna så gott som orörd.

Genom ett kontaktglas som utformats för att passa patientens hornhinna kan man personanpassa behandlingen och undvika onödigt tryck på hornhinnan. Detta bidrar till att man kan slippa tillfällig synförlust på grund av högt tryck i ögat.

Ett ergonomiskt utformat och funktionellt mångsidigt system för patientstöd ger extra komfort och avslappning under behandlingen. Patientens position kontrolleras hela tiden under laseringreppet och justeras och korrigeras automatiskt om det behövs.

 Annat som är bra att känna till om ReLEx

Vad gör ReLEx® smile så speciellt?
Till skillnad från alla andra laseroperationer i ögonen tar man inte bort någon
hornhinnevävnad med excimerlaser. Vid ReLEx använder man endast den beprövade femtosekundlasertekniken. En liten linsformad skiva skärs ut innanför den intakta hornhinnan med hjälp av femtosekundlasern. Skivan tas ut genom ett snitt som endast är några millimeter långt. Hornhinnan behöver faktiskt inte öppnas alls – till skillnad från med LASIK och Femto-LASIK. Tekniken har blivit
möjlig tack vare den unika precisionen och funktionen hos VisuMax® femtosekundlaser som tillverkas av Carl Zeiss.

Man gör ingen flik i PRK eller LASEK heller.
Hur skiljer sig dessa tekniker från ReLEx?
Vid PRK- och LASEK-ingrepp tas hornhinnans översta skikt (epitelet) bort manuellt. De exponerade djupare skikten av hornhinnan tas sedan bort med en excimerlaser. Nackdelar: Betydligt mer smärta efter
operationen. Läkningsprocessen och

stabiliseringen av synskärpan tar relativt lång tid. PRK och LASEK rekommenderas inte för behandling av kraftig närsynthet. Risken för ärrbildning (dimsyn) är betydligt högre. ReLEx smile kombinerar PRKs och LASEKs fördelar (ingen flik) med LASIKs och Femto-LASIKs fördelar (minimalt obehag och snabbt återställd synskärpa) – men utan några av deras nackdelar.

Vilken kunskapsbas ligger bakom ReLEx?
Namnet Carl Zeiss har borgat för kvalitet och precision inom optikbranschen sedan
1846. År 1986 presenterade Carl Zeiss den första excimerlasern för korrigering av
ljusets brytning i ögat. Under de senaste 25 åren har företaget varit ledande inom
utvecklingen av laserkorrigering av synfel. Femtosekundtekniken har genomgått ett
flertal prövningar och bevisat sitt kliniska värde under många år. ReLEx-tekniken
(refractive lenticule extraction = relex) har använts i kontrollerade kliniska studier sedan 2006. De första patienterna har redan gått

på efterkontroller i 5 år. ReLEx smile införs nu som standardbehandling i många länder över hela världen.

Hur kan jag ta reda på om jag är lämplig för ReLEx?
Precis som med alla metoder för synkorrigering måste du genomgå en noggrann ögonundersökning. Vilken typ av brytningsfel du har och hur kraftigt det är,
hornhinnans krökning och tjocklek och flera andra faktorer spelar in. Din ögonläkare ger dig personliga råd efter att ha gjort en grundlig undersökning.

Hur lång tid tar det efter ReLExoperationen innan jag kan se ordentligt
utan glasögon eller kontaktlinser och återgå till mina normala rutiner?

Alla läkningsprocesser är olika. I de flesta fall är synskärpan mycket god en eller två dagar efter operationen och stabiliseras inom två till tre veckor. Efter PRK eller LASEK kan det däremot ta upp till tre månader innan man är helt återställd. Efter ReLEx kan du vanligen köra bil, arbeta och träna utan glasögon
eller kontaktlinser endast några dagar efter behandlingen.

Finns det några risker?
Precis som med alla medicinska tekniker finns det biverkningar även med ReLEx. Endast din läkare kan förklara risker och eventuella biverkningar för just dig och avgöra om ReLEx smile är rätt behandling för dig